facebook youtube   

Przeglądanie podstron portalu www.pierwiastekzdwoch.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Użytkownika.

Poniżej znajdziecie Regulamin z treścią, którego powinniście się zapoznać.

Tutaj podam  chyba najważniejszą dla wszystkich informację.

WSZYSTKO NA MOJEJ STRONIE JEST ZA DARMO.

Nie musicie się rejestrować, podawać swoich danych, wypełniać żadnych formularzy.

Miło mi będzie jeżeli polubicie moją stronę na Facebooku, ale nie jest to wymagane.

Regulamin

§ 1 [Informacje o Usługodawcy]

 1. Regulamin korzystania z Portalu Internetowego „Pierwiastekzdwoch.pl” („Portal”), znajdującego się pod adresem www.pierwiastekzdwoch.pl  („Regulamin), określa zasady korzystania z Portalu, w tym udostępniania jego treści Użytkownikom.

 2. Portal prowadzi działalność polegającą na nieodpłatnym udostępnianiu jego Użytkownikom zasobów jego treści, w szczególności materiałów edukacyjnych zwanych dalej: „Materiałami”, takich jak:

  1. Materiały tekstowe;

  2. Materiały multimedialne (filmy video);

  3. Materiały wizualne;

  4. Materiały testowe (sprawdzające wiedzę Użytkownika);

  5. Lekcje on-line

  6. Pliki mp3 (np. szkolenia);

  7. Grafiki;

  8. Dźwięki

  9. Animacje;

  10. Elementy interaktywne (np. hiperłącza);.

 3. Portal nie prowadzi działalności w zakresie udostępniania Materiałów w formie papierowej.

 4. Portal prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Portal może prowadzić sprzedaż także na terenie innych państw.

 5. Właścicielem Portalu („Usługodawca”)jest Justyna Zbrzeźniak, zamieszkała w Łodzi. Kontakt z Portalem odbywa się w formie elektronicznej, na adres e-mail Usługodawcy: pierwiastekzdwoch@gmail.com od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Oświadczenia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą są składane w formie elektronicznej. Rozumie się przez to wysłanie i doręczenie e-maila na adres elektroniczny Usługodawcy podany w §1 ust. 6 lub na adres Użytkownika niezarejestrowanego – podczas korzystania z Portalu (o ile taki podał).

§2 [Materiały i treści]

 1. Użytkownik przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Materiałów powinien dokładnie zapoznać się z ich opisem i informacjami, widocznymi po kliknięciu na ich nazwę, w szczególności opisem zawartości, treści, tematyki, liczbą stron lub długością trwania oraz przeznaczeniem. Usługodawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Użytkownika powyższych obowiązków.

 2. Materiały udostępnione są w następujących formatach: PDF oraz Flash Video.

 3. Jakiekolwiek treści dostarczane przez Użytkowników nie stanowią treści Portalu.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 5. Usługodawca jest uprawniony do dowolnej modyfikacji (usuwania, zmieniania, poprawiania) treści Portalu.

 6. Wszelkie Materiały na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym

§3 [Korzystanie z Portalu]

 1. Do korzystania z Portalu nie jest wymagana rejestracja. Konieczne są:

  1. Uprzednia akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oraz

  2. Zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Użytkownika.

 2. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników poprzez Komunikat.

 3. Użytkownik niezarejestrowany rozpoczyna korzystanie z Portalu w momencie wpisania przez niego w oknie przeglądarki któregokolwiek z adresów URL Strony www.pierwiastekzdwoch.pl. Jest to równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Użytkownika.

 4. Z Portalu może korzystać każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które może we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania oraz osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z Portalu tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzenia, czy Użytkownik taką zgodę uzyskał czy nie. Wyłączna odpowiedzialność za uzyskanie takiej zgody spoczywa na Użytkowniku oraz jego przedstawicielach ustawowych. 

§4 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Portalu

 1. Do korzystania ze Portalu wymagane są:

  1. stały dostęp do Internetu;

  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie - Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.;

  3. włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;

  4. czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

  5. Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż 512 kilobitów/s, aby Użytkownik miał możliwość sprawnego korzystania z udostępnionych Materiałów.

 2. Warunkiem korzystania z Materiałów jest ponadto:

  1. w przypadku gdy są one udostępniane w formie pliku video – posiadane programu odtwarzającego takie pliki, to jest:  Adobe Flash Player 10.X lub jego nowszej wersji,

  2. w przypadku, gdy Materiał zawiera też pliki tekstowe – posiadanie programu odtwarzającego takie pliki, to jest : Adobe Acrobat Reader 8.1 lub jego nowszej wersji,

oraz umiejętność korzystania z tych programów.

 1. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Portalu.

 2. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 

§5 Autorskie prawa majątkowe. Ochrona treści na stronie Portalu

 1. Materiały stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie. Materiały te oznaczone są znakiem wodnym lub innym oznaczeniem podobnym „pierwiastekzdwóch.pl”, będącym dowodem autorstwa i praw autorskich. Zakazuje się usuwania lub ingerowania w jakiekolwiek znaki wodne lub inne oznaczenia podobne.

 2. Autorskie prawa majątkowe do Materiałów przysługują Usługodawcy.

 3. Udostępnienie Materiałów nie daje Użytkownikowi żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do Materiału. Wywołuje dokładnie taki sam skutek jak zakup egzemplarza zwykłej książki czy filmu – Użytkownik uzyskuje jedynie egzemplarz książki (filmu), a nie jakiekolwiek prawa autorskie do niej. Użytkownik może korzystać z niego wyłącznie w granicach dozwolonego użytku prywatnego dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować a także sporządzić jedną kopię zapasową Materiału, jeśli jest to niezbędne do korzystania z Materiału, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z Materiałem.

 4. W szczególności Użytkownikowi nie wolno w całości lub w fragmentach:

- zwielokrotniać Materiału lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej, w sieci Internet, w programach telewizyjnych, radiowych krajowych i zagranicznych);

- udostępniać Materiału jakimkolwiek innym osobom; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;

- najmować i użyczać Materiału; zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej.

- publicznie odtwarzać Materiału, tak, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

- wykorzystywać Materiału na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych;

- ingerować w treść i zawartość Materiału;

- usuwać zabezpieczeń i oznaczeń naniesionych na Materiał.

- nagrywać Materiału na jakiekolwiek nośniki (aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, kamery).

 1. W przypadku, gdy Materiał stanowi program komputerowy, stosuje się do niego przepisy prawa autorskiego o ochronie programów komputerowych, w tym art. 77 prawa autorskiego.

 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do Materiału, osoba, która dopuściła się naruszenia (także Użytkownik), zapłaci Usługodawcy zryczałtowane odszkodowanie w kwocie 3 – krotnej wysokości opłaty za korzystanie z tego Materiału za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony lub udostępniony, najęty lub użyczony egzemplarz Materiału, z ustawowymi odsetkami od dnia dokonania tego czynu. Nie wyłącza to prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zryczałtowanego odszkodowania, jeśli wyrządzona mu szkoda jest wyższa.

§6 [Udostępnianie materiałów]

 1. Treści zawarte na stronie Portalu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Materiałów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Użytkownika.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Materiałów znajdujących się na stronie Portalu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

§7 [Zawieszenie i Usunięcie Konta]

 1. Jeśli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi”) Usługodawca może zawiesić Konto tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony.

 2. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy:

  1. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;

  2. Użytkownik zamieścił Dane sprzeczne z Zasadami Zamieszczania Danych lub naruszył swe obowiązki wymienione w tych Zasadach;

  3. Dane osobowe Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji;

  4. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej o bezprawnym charakterze Danych zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;

  5. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta lub posiada więcej niż jedno Konto;

  6. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych;

  7. Użytkownik zakłóca pracę systemu teleinformatycznego Usługodawcy;

  8. Użytkownik podszywa się pod innego Użytkownika lub inną osobę w Portalu, w szczególności przez zakładanie konta z danym personalnymi tego Użytkownika.

  9. Użytkownik narusza prawa autorskie do Materiałów.

 

§8 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż Użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez Użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, kończącego całościowo powstały spór.

 

§9 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

1.      O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione.

2.      W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

                          i.      Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje;

                        ii.      Braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;

                      iii.      Siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);

                      iv.      Niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

                        v.      Złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;

                      vi.      Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal (np. Microsoft Windows);

                    vii.      Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;

                  viii.      W innych wypadkach określonych w Regulaminie.

                      ix.      Wirusów lub Trojanów.

3.      Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

4.      Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

6.      Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).

7.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość udostępnionych Materiałów. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za prawidłowy proces ich udostępnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Materiałów. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

                          i.      Niezgodność Materiału z oczekiwaniami Użytkownika;

                        ii.      Efekty nauczania za pomocą Materiałów;

                      iii.      Ewentualne problemy wychowawcze lub zachowania Użytkowników mające związek z Materiałami;

                      iv.      Decyzje podejmowane w oparciu o Materiały – np. decyzje finansowe, w zakresie edukacji, wychowywania dzieci oraz pozostałych form aktywności Użytkownika;

                        v.      Brak postępów w nauce;

                      vi.      Niezgodność poglądów przedstawionych w Materiałach z poglądami lub wymaganiami nauczycieli, szkół itd. lub innymi wymaganiami programowymi.

§13 [Cesja]

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy Regulaminu.

§11 [Zakończenie korzystania z Portalu]

Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi, zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi, przez możliwość opuszczenia Portalu.

§12 [Postanowienia końcowe]

1.      Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: www.pierwiastekzdwoch.pl w taki sposób, aby Użytkownik przed korzystaniem z Portalu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z Portalu mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności)  treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje .W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Użytkownik może zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.

2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.pierwiastekzdwoch.pl. Użytkownik niezarejestrowany obowiązany jest sprawdzać aktualną treść Regulaminu przy każdym kolejnym rozpoczęciu korzystania z Portalu i wiążę go zawsze treść aktualna (nie ma możliwości informowania go o zmianach na e-mail, ponieważ go nie podał).

3.      Prawem właściwym do korzystania z Portalu jest prawo polskie.

4.      Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która korzysta z Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-  3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa obowiązującego.

5.      Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 roku.