facebook youtube   

Znajdowanie wzoru funkcji kwadratowej

Przykład 1

Znajdź wzór funkcji kwadratowej, której wykres ma wierzchołek w punkcie W = (1, - 9) i zawiera punkt (2, - 8).                            Zapisz ten wzór w postaci ogólnej.

Rozwiązanie

Znamy współrzędne wierzchołka funkcji W = (1, - 9), więc skorzystamy ze wzoru na postać kanoniczną.

y = a(x - p)2 + q

W naszym przypadku p = 1, q = - 9. Podstawiamy dane do wzoru.

y = a(x - 1)2 - 9

Szukamy jeszcze wartości a, którą obliczymy podstawiając do wzoru współrzędne punktu (2, - 8).

x = 2, y = - 8

y = a(x - 1)2 - 9

- 8 = a(2 - 1)2 - 9

- 8 = a · 1 - 9

- 8 = a - 9

- 8 + 9 = a

a = 1

Podaję wzór funkcji w postaci kanonicznej.

y = 1(x - 1)2 - 9

y = (x - 1)2 - 9

Przekształcam wzór na postać ogólną.

y = (x - 1)2 - 9

y = (x2 - 2x + 1) - 9

y = x2 - 2x + 1 - 9

y = x2 - 2x - 8

 

 

Przykład 2

Znajdź wzór funkcji kwadratowej, której miejsca zerowe wynoszą - 4 oraz 5 i jej wykres przechodzi przez punkt A = (2, 8).

Rozwiązanie

Znamy miejsca zerowe funkcji kwadratowej, więc skorzystamy ze wzoru na postać iloczynową.

y = a(x - x1)(x - x2)

Podstawiam x1 = - 4 oraz x2 = 5.

y = a(x + 4)(x - 5)

Aby wyznaczyć wartość a, podstawiam do wzoru współrzędne punktu A = (2, 8).

y = a(x + 4)(x - 5)

x = 2 oraz y = 8

8 = a(2 + 4)(2 - 5)

8 = a · 6 · (- 3)

8 = - 18a   |: -18

Podstawiam a i podaję wzór funkcji w postaci iloczynowej.

 


Przykład 3

Znajdź wzór funkcji w postaci ogólnej korzystając z rysunku.

Rozwiązanie

Odczytujemy dane z rysunku. Skorzystam z postaci kanonicznej, więc odczytuję, że wierzchołek funkcji to W = (3, - 6).

Podstawiam p = 3 a q = - 6.

y = a(x - p)2 + q

y = a(x - 3)2 - 6

Odczytuję dowlny punkt należący do wykresu funkcji np. (0, 3).

x = 0, y = 3

y = a(x - 3)2 - 6

3 = a(0 - 3)2 - 6

3 = a · (-3)2 - 6

3 = a · 9 - 6

3 + 6 = 9a

9 = 9a   |:9

a = 1

Podaję wzór funkcji w postaci kanonicznej:

y = 1(x - 3)2 - 6

y = (x - 3)2 - 6

Zamieniam postać kanoniczną na ogólną.

y = (x - 3)2 - 6

y = x2 - 6x + 9 - 6

y = x2 - 6x + 3

 

 

Przykład 4

Znajdź wzór funkcji w postaci ogólnej korzystając z rysunku.

 

Rozwiązanie

Odczytuję z rysunku miejsca zerowe funkcji. Są dwa, więc funkcję mogę zapisać w postaci iloczynowej.

y = a(x - x1)(x - x2)

Podstawiam x1 = 2 oraz x2 = 5

y = a(x - 2)(x - 5)

Odczytuję współrzędne dowolnego punktu należącego do wykresu funkcji np. (1, 8) i podstawiam je do wzoru, aby wyznaczyć a.

y = a(x - 2)(x - 5)

x = 1 oraz y = 8

8 = a(1 - 2)(1 - 5)

8 = a · (-1) · (-4)

8 = a · 4

8 = 4a   |:4

a = 2

Podaję wzór funkcji w postaci iloczynowej.

y = 2(x - 2)(x - 5)

Przekształcam wzór na postać ogólną.

y = 2(x - 2)(x - 5)

y = 2(x2 - 5x - 2x + 10)

y = 2(x2 - 7x + 10)

y = 2x2 - 14x + 20